خواص پروتین وی

اگــر موقــع تمریــن زانــو درد داریــد بهتــر  اســت مصــرف پروتئیــن وی خــود را دو برابــر کنیــد. تحقیقــی منتشــر شــده در مجلــه علــم و ورزش اســکاندیناوی نشــان داد
کــه مصــرف پروتئیــن وی مــی توانــد ســایز تانــدون هــا را افزایــش دهــد و از لحــاظ نظــری موجــب محافظــت زانــو از آســیب مــی شــود. در ایــن آزمایــش محققــان
پروتین وی
دو گــروه از ورزشــکاران مــرد را کــه ســه بــار در هفتــه بــه مــدت ۳ مــاه تمرینــات پــا انجــام مــی دادنــد را مــورد بررســی قــرار دادنــد. گــرم پروتیئــن وی هیدرولیــز
گروهــی ۲۰ را در حیــن تمریــن خوردنــد و گــروه دیگــر کربــو هیــدرات مصــرف کردنــد. پــس از ۱۲ هفتــه گــروه پروتئیــن نــه تنهــا رشــد بیشــتری در عضــلات خــود
مشــاهده کردنــد بلکــه ســایز ربــاط زانــو آنهــا نیــز افزایــش یافــت. چــون هیپرتروفــی تانــدون مــی تواند فشــار بافــت همبنــد را در طــول تمریــن کــم کنــد، پروتئیــن وی
یــک پیــش نیــاز بــرای زمــان بهبــودی از آســیب مــی باشــد و بــه احتمــال زیــاد بــا مصــرف روزانــه آن بــه ســلامتی مفاصــل نیــز کمــک مــی کنــد.
منبع:  Ironman magazine

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 11 =