شیر طلایی

یک معجون فوق العاده برای جلوگیری از سرمـاخوردگی

 

یک معجون فوق العاده برای جلوگیری از سرمـاخوردگی شـیر طـلایی شــیر طلایــی (بــه خاطــر رنگــش، خــواص ســلامتی آن و بــر گرفتــه از زردچوبــه) یــک مــاده مغــذی عالــی
بــرای بــالا بــردن سیســتم ایمنــی بــدن در ایــن فصــل ســرد اســت.
شیر طلایی
یــک لیــوان شــیر، یــک عــدد چــوب دارچیــن، یــک دوم قاشــق چایخــوری زردچوبــه، یــک دوم زنجبیــل خــورد شــده و یــک مقــدار ناچیــز فلفــل ســیاه را بــه مــدت ده دقیقــه بجوشــانید.
آن را در یــک لیــوان از صافــی عبــور دهیــد و بــا عســل میــل کنیــد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − چهار =