اسـتامینوفـن

اسـتامینوفـن !!! این جمله در طول روز چند بار به گوشتون می خوره!!؟؟

 

اســتامینوفن هیــچ تأثیــری روی درد کمــر، زانــو و لگــن نــدارد،  ۱۳ تحقیق متفــاوت انجــام شــده و نشــان مــی دهنــد کــه ایــن دارو از نظــر بالینــی بــرای
کاهــش درد در افــرادی بــا کمــر درد و آرتــروز زانــو چنــدان فایــده ایــی ندارد. در ایــالات متحــده آمریــکا اســتامینوفن اولیــن داروی ســمی شــناخته

اسـتامینوفـن

شــده اســت. بیمارانــی کــه اســتامینوفن مصــرف مــی کننــد ۴ برابــر بیشــتر دچــار اختــلالات کبــدی مــی شــوند. ایــن تحقیــق نشــان داد کــه تأثیــر
دارو بــر روی درد بســیار ناچیــز اســت حتــی ممکــن اســت اصــلا تأثیــری نداشــته باشــد! بنابرایــن مصــرف ایــن دارو بجــای مفیــد بــودن تأثیــرات منفــی بــر بــدن مــی گــذارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 12 =