کراتین

 

بـدن شـما بـه طـور طبیعـی کراتیـن تولید مـی کنـد یـا در غذاهایـی مثل گوشـت قرمـز یافـت مـی شـود امـا مقـدارش بسـیار کـم اسـت.

مصـرف ۳ تـا ۵ گـرم کراتیـن در روز بصـورت مکمـل پـودری قبـل و بعـد از تمریـن بــا شــدت بــاال، مــی توانــد ســوخت اضافــی بــه عضــات شــما برســاند.

 

کراتین چیست ؟

آمینـو اسـیدی سـاخته شـده از آرژنین،گلیسـین و متیونیـن اسـت کـه بـه طـور طبیعــی توســط بــدن بــه میــزان ۱-۲گــرم در روز تولیــد مــی شــود و در

حــدود ۲ گــرم آن بصــورت ادرار در روز دفــع مــی شــود پــس شــما هرگــز کراتیـن را در بـدن خـود ذخیـره نمـی کنیـد. کراتیـن مولکـول تولیـد کننـده انـرژی

اسـت کـه بـه طـور ویـژه مـورد بررسـی و آزمایـش قـرار گرفتـه اسـت.

 

تاریخچه کراتین

ســابقه کراتیــن بــه دوران اجــدادی مـا بـر مـی گـردد. مـاده کراتیـن بـه طـور طبیعـی در مهـره داران تشـکیل مــی شــود. قالــب مکمــل آن بیشــتر بـرای حفـظ و ذخیـره آن در بـدن اسـت.

در سـال ۱۹۱۲ ،محققانـی از دانشـگاه هــاروارد متوجــه شــدند کــه هضــم کراتیــن مــی توانــد بــه طــور قابــل توجهـی بافـت عضلـه را حفـظ کنـد. پـس از آن محققـان فسـفات کراتیـن را

کشـف کردنـد و آن را بـه عنـوان نقــش کلیــدی در ســوخت و ســاز عضــات اســکلتی تعییــن کردنــد امــا ۸۰ ســال طــول کشــید وارد فرهنــگ عامــه ی مــردم شــود. کراتیـن ابتـدا مـورد

توجـه المپیـک بارســلونا ۱۹۹۲ قــرار گرفــت. گــزارش شــد کــه قهرمــان دو ۱۰۰ متــر لینفــورد کریســتی از مــاده ای قانونــی اســتفاده کــرده و بــه او کمــک کــرده طــلای دو اســتقامت

۱۰۰ متــر را کســب کنــد. مدتــی کوتــاه پــس از ایــن گــزارش شــرکت هــای ورزشــی تغذیــه شــروع بــه تولیــد ترکیبــی تجــاری کردنــد و ایــن مکمــل از آن زمــان مثــل بمــب صــدا کــرد.

 

آیـا باعـث افزایـش حجم می شـود ؟

شـاید از مصـرف کننـده هـای کراتیـن شــنیده باشــید کــه مدتــی کوتــاه بعــداز مصــرف کراتیــن بــه یــک حجــم کوتــاه مدتــی مــی رســند امــا ایــن

عمدتــا بدیــن خاطــر اســت کــه کراتیــن هیدروســکوپیک مــی باشــد وآب را احتبــاس و ذخیــره مــی کنــد. اســتفاده طوالنــی مــدت کراتیــن موجــب

ســنتز پروتئیــن مــی شــود.

 

زمــان مصــرف کراتیــن چــه موقــع
اســت ؟

بالفاصلــه بعــد از تمرینــات. زمانیکــه از کراتیـن اسـتفاده مـی کنیـد زمانبنـدی بســیار مهــم اســت از مصــرف کراتیــن قبــل از تمرینــات اجتنــاب کنیــد زیــرا

کراتیــن یــک نگهدارنــده آب اســت و عمــا مثــل یــک اســفنج عمــل مــی کنــد و مــی توانــد آب را از درون دســتگاه گــوارش و خــون را از بافــت هــا  یــا

عضــات جــذب کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه موجــب ورم در بــدن یــا گرفتگــی عضلــه مــی شــود. زمــان ایــده آل مصــرف کراتیـن بالفاصلـه بعـد از تمریـن اسـت.

 

اثرات جانبی کراتین

اثــر جانبــی اصلــی کراتیــن اضافــه کــردن وزن اســت تــا حــدی بــه خاطــر افزایــش حجــم عضــات و تــا حــدی بــه خاطــر جمــع شــدن آب اضافـی در سـلول هـای عضـات. پـس ایــن مکمــل بــرای ورزشــکارانی مثــل

رشــته بوکــس چنــدان مناســب نیســت. گــزارش هــای مــوردی در مــورد ناراحتــی گوارشــی ، کــم آبــی بــدن، آســیب عضــات و ناراحتــی کلیــه داده شــده اســت امــا شــواهد پزشــکی دال بــر تاییــد ایــن اظهــارات

یافــت نشــده اســت. گــزارش هایــی هــم رســیده کــه مصـرف کراتیـن موجـب افزایش خشـم و عصبانیـت در فـرد مـی شـود امـا هیچ تحقیقــی ثابــت نکــرده کــه کراتیــن موجــب چنیــن علتــی شــده باشــد. بســیار مهــم اســت

کــه کراتیــن خــود را  بطــور کامــل هــم بزنیــد و از نوشــیدن پــودر کراتینــی کــه هنــوز  بــا آب ترکیــب و حــل نشــده اجتنــابکنیــد. در ایــن حالــت کراتیــن بطــور کامــل حــل نشــده و آب بــدن شــما را بــه خــود جــذب مــی کنــد تــا

بصــورت محلــول در بــدن در آیــد.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − شش =