ورزش سلامتی

طبــق تحقیقــات موسســه ســرطان روزول پــارك نیویــورك :

تنها ۳۰ دقیقــه ورزش در هفتــه خطــر ســرطان رحــم را در زنــان بــه طــور چشــمگیرى  کاهش می دهد.
در ایــن تحقیــق اظهــار شــده زنانــى کــه هیــچ گونــه فعالیــت بدنــى ندارنــد دو و نیــم برابــر بیشــتر در معــرض خطــر ســرطان مــى باشــد
این یافتــه هــا نشــان مــى دهــد کــه هــر مقــدار ورزش مــى توانیــد خطــر ســرطان رحــم را کاهــش دهــد.
ورزش و سلامتی
همزمــان بــا ایــن تحقیــق در آمریــکا
و نشــان دادن اهمیــت ورزش بــراى زنــان، تحقیــق دیگــرى در انگلیــس انجــام شــده کــه نشــان مــى دهــد ورزش درمانــى بــراى ســرطان پروســتات
در مــردان اســت.نتیجه اینکــه ورزش کــردن منظــم و متوســط مــى توانــد از ســه نــوع ســرطان از جملــه ســرطان کبــد، ریــه و کلیــه جلوگیــرى کنــد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + ده =