۱۰ حقیقت در مورد فیتنس که باید بدانید :

 

 

۱- تنهــا بــا کاهــش ۵۰۰ کالـری در روز ۱ پونـد( نیم کیلو ) در هفتـه وزن کــم مــی کنیــد

۲- زمانیکــه ورزش را کنــار مــی گذاریــد ۲ برابــر بیشـتر زمـان مـی بـرد تـا عضلـه جدیـد از بیـن بـرود

۳- ۳ نــوع فیبرهــای عضلــه اســکلتی داریــم نــوع ۱ ،نــوع ۲-A ،و نــوع ۲-B کــه شــناخت هــر یـک مـی توانـد فیزیـک شــما را بهتــر کنــد

۴- ســیگاری هــا ۴ برابــر بیشــتر از دیگــران بعــد از خــواب شــبانه احســاس بــی قــراری مــی کننــد

۵- خــوردن ۵-۶ وعــده غـذا در روز بـرای کاهـش وزن یــک افســانه اســت

۶ -عصــر بهتریــن زمــان ورزش و تمریــن اســت. بیـن سـاعت ۴ تـا ۶ قدرت عضــات و ســرعت بــدن بــه اوج خــود مــی رســد

۷- ۳ بــار در هفتــه برقــراری رابطــه جنســی بــا همســر خـود حـدود ۷۵۰۰ کالـری در ســال مــی ســوزاند. یعنــی تقریبــا برابــر بــا ۱۲۰ کیلومتــر دو مــی باشــد

۸- تحقیقــات نشــان مــی دهــد از هــر ده نفــر ۸ نفــر از کســانی کــه تــازه شــروع بــه ورزش مــی کننــد آن را تــرک مــی کننــد

۹- یـک پونـد عضلـه حـدود ۹ کالـری در روز مـی سـوزاند و یـک پونـد چربـی تنهـا ۲ کالــری مــی ســوزاند.

۱۰- تنهــا کاهــش ۳ درصد آب در عضــات مــی توانــد موجــب ۱۰ درصــد افــت قــدرت عضلــه شــود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =