دور ماندن از چربی ها

از چربــی هــا نترســید قطعــا کاهــش مصــرف چربــی موجــب افزایــش شــاخص تــوده بــدن (BMI ) مــی شــود. یکــی از مهمتریــن مطالـب مربـوط بـه تغذیـه ایـن اسـت کـه رژیـم حـاوی چربـی منجـر بـه چاقـی مـی شـود. ایـن مطلـب نمـی توانـد زیـاد از حقیقـت دور باشـد. امـا اگـر مـا مقـدار چربـی مصرفـی خـود را کـم کنیـم اغلـب کربوهیـدرات را بـرای جبـران آن افزایـش مـی دهیـم و مـی دانیـم کـه کربوهیـدرات زیـاد منجـر بـه چاقـی بیشـتر مـی شـود امـا مصـرف چربـی هـای تـک اشـباعی سـالم مثـل آواکادو ، آجیـل هـا، تخمـه هـا و روغـن زیتـون در واقـع افزایـش وزن را کنتـرل مـی کنـد. چربی بخور تناسب اندام داشته باش!

 

تبدیل غذاهای سالم به ناسالم

همگـی مـی دانیـم زمانیکـه غذاهـای سـالم را بـا روش غلـط امـاده مـی کنیـم تبدیـل بـه یـک غـذای ناسـالم مـی شـود. مثـل غلتانـدن سـینه مـرغ در آرد سـوخاری، ماهـی سـرخ شـده در روغـن، سـاالد بـا روغـن سـویا. حتـی سـالم تریـن مـواد غذایـی هــای سرشــار از کالــری مثــل ســالمون، گــردو و یــا آواکادو کــه اگــر بیــش از حــد خــورده شــوند موجــب چاقــی مــی شــوند.  همه چیز در حد اعتدال

 

استفاده از نمک دریایی

امـروزه مـد شـده در غذاهـا از نمـک دریایـی اسـتفاده شـود. ایـن نمـک بـرای دور کمـر مناسـب نیسـت. نمـک دریایـی فاقـد یـد ، عنصـر حیاتـی بـرای غـده ی تیروئیـد اسـت. تیروئیـد ترموسـتات بـدن اسـت مسـتقیما روی متابولیسـم بـدن کنتـرل دارد. کمبـود یـد برابـر بـا اضافـه وزن اسـت. بـه جـای نمـک دریایـی از نمـک یـددار معمولـی اسـتفاده کنیـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 1 =