نسـل جدیـد مکمـل هـای آمینـو اسـیدی سـایه بزرگـی روی مکمـل هـای ورزشـی انداختـه اسـت و ایـن روزهـا ترکیبـات خیلـی جدیـدی روانـه بـازار و عرصـه تحقیقـات شـده انـد. امـا بتـا آلانین  بـا اینکـه نسـبتا تـازه وارد اسـت امـا بعـد از چنــد ســال توانســت همچنــان در ایــن صنعــت بمانــد و در مـوردش تحقیقـات جدیـد ادامـه دارد. طـی چنـد سـال اخیـر تحقیقـات علمـی روی آمینـو اسـیدها افزایـش پیـدا کـرده اسـت و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در صنعــت مکمــل هــای غذایــی بــا انــواع و اقســام ترکیبــات آمینـو اسـیدی مواجـه هسـتید. آخریـن تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه بتا آلانین ها  مـی توانـد بــه عضلـه سـازی و بهبــود بازدهـی بـدن کمـک کنـد. تحقیق محققــان از کالــج ایالــت آدامــز در ایــاالت متحــده ۱۵ بازیکـن فوتبـال رده کالـج و ۲۲ کشـتی گیـری را بـا توصیـه ۴ گــرم بتا آلانین  بــه صــورت روزانــه تحــت بررســی قــرار دادنــد و بــه یــک ســری هــم شــبه داروی بــی اثــر تجویــز کردنــد و ایــن برنامــه مکملــی را بــه مــدت ۸ هفتــه ادامــه دادنــد. دانشــمندان رکــورد دوی ســرعت ۳۰۰ متــر آنهــا و رکــورد خـم نگهداشـتن بازوهـا در زاویـه ۹۰ درجـه و همچنیـن مـواد تشـکیل دهنـده بـدن شـان را قبـل و بعـد از برنامـه ۸ هفتـه ای انـدازه گیـری کردنـد. نتیجـه ای کـه حاصـل شـد محققـان در سـال ۲۰۱۱ آن را بـه چــاپ رســاندند و اظهــار کردنــد کــه گــروه مصــرف کننــده مکمــل بتا آلانین  رکــورد ســرعت شــان یــک ثانیــه کامــل بهبـود پیـدا کـرد و زمـان خـم مانـدن بـازوی شـان هـم ۳ ثانیــه اضافــه شــد. بیــن کشــتی گیرهــا بــه خاطــر آنکــه مــی خواســتند خــود را بـه وزن مسـابقه ای برسـانند کاهـش وزن و چربـی سـوزی هــم وجــود داشــت، امــا آنهایــی کــه بتا آلانین  خــورده بودنــد در ایــن پروســه حــدود بیــش از نیــم کیلــو عضلــه اضافــه کردنــد در حالــی کــه در گــروه مصــرف کننــده شـبه دارو کاهـش نیـم کیلویـی عضلـه گـزارش شـد در بیـن فوتبالیســت هــا (راگبــی)  کســانی کــه ســعی داشــتند وزن اضافــه کننــد بــا مصــرف بتا آلانین  حجــم عضالنــی شــان بیشــتر از ۱ کیلــو اضافــه شــد در حالــی کــه گــروه مصــرف کننــده شــبه دارو فقــط نیــم کیلــو اضافــه کردنــد. گـروه مصـرف کننـده شـبه دارو همچنیـن بیشـتر از ۱ درصـد چربــی بــدن شــان اضافــه شــد در حالــی کــه گــروه بتــا آلانین  هیــچ چربــی اضافــه نکردنــد و فقــط عضلــه اضافــه کردنــد.

مقدار مصرف

بـرای کمـک بـه افزایـش قـدرت و تـوان عضالتـی و همچنین اســتقامت کــه همگــی بــه افزایــش عضلــه و چربــی ســوزی کمــک مــی کننــد بایــد بتا آلانین  را ۲ الــی ۳ گــرم بــا وعـده قبـل از تمریـن خـود مصـرف کنیـد. در روزهـای غیـر تمریـن هـم همـان مقـدار را بـا پروتئیـن اول صبـح بخوریـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + سیزده =