دانستنی ها
در دوران مصدومیت چگونه توده عضلانی را حفظ کنیم

عضلات را در دوران مصدومیت چگونه حفظ کنیم

در دوران مصدومیت، چگونه توده عضلات را حفظ کنیم؟ مصدومیت ها ، باعث میشوند که در یک بازه  زمانی کوتاه و یا بلند مدت با توجه به نوع آسیب دیدگی، حجم تمرینات را کم و یا متوقف کنیم. با توجه به همین موضوع، توده های  عضلات تحلیل و یا ضعیف می گردند. این یک تلنگر و تهدید جدی  برای ورزشکار، در جهت تسریع دربازگشت به تمرین محسوب می شود. مجموعه  کارهایی که شما در این بازه زمانی انجام می دهید اعم از خوردن، استراحت و یا تمرینات سبک تاثیر مستقیمی ...
...

آیا قند باعث چاقی میشود؟ تأثیر قند و شکر بر بدن

آیا قند بر سلامتی شما تأثیری دارد؟ بله! من اینجا نیستم که شما را همچون دنیای بیرون از قند بترسانم. خسته شده‌ام از مردمی که مدام به من می‌گویند: «آه قند برات بده». قند هم همانند هر خوردنی دیگری، مصرف بیش از اندازه اش ضرر دارد. چیزی که ما هیچ‌وقت به دنبالش نبوده ایم این است که «محدودیت مصرف قند چقدر است؟» یا اینکه اگر قند بر سلامتی ما تأثیرگزار است، چطور و چرا؟ بیایید جواب این سؤال‌ها را پیدا کنیم. اهمیت قند قندها کربوهیدرات هستند و منبع تأمین انرژی ...
...

۴ ویژگی یک مربی موفق

یــک مربــی برتــر و برجســته دارای ویژگــی هــا و مشــخصه هــای خاصــی اســت کــه باعــث مــی شــود موفقیــت بـا او راحتتـر حاصـل شـود. اگـر شـما نیــز مربــی هســتید بــرای موفقیــت خــود و جــذب مشــتریان بیشــتر بهتــر اسـت خصوصیـات و ویژیگـی هـای زیـر را داشــته باشــید: 1 .یــک مربــی برتــر دارای تجربــه کافـی و الزم مـی باشـد. او از اشـتباهات گذشـته ی خـود و دیگـران درس گرفتـه و دارای تبحــر کافــی در انتقــال تجربــه ی خــود بــه دیگــران مــی باشــد. 2 .هیــچ چیــزی بدتــر از داشــتن یــک مربــی بــی شــوق و ...
...

تستوسترن بزرگترین عامل رشد عضلات

بزرگتریــن عامــل رشــد عضلات چه مــی باشــد؟ درســت اســت همــان هورمــون خــوب و قدیمــی تستوســترون مــی باشــد. تستوســترون بــرای رشــد عضلــه ضــروری مــی باشــد. ســه راه اصلــی بــرای افزایــش طبیعــی تستوســترون وجــود دارد : 1 .ویتامیــن D .کمبــود ویتامیــن D مــی توانــد بــه طــور چشــمگیری تستوســترون را پاییــن آورد. تحقیقـات نشـان مـی دهـد افـراد دارای سـطح خوب ویتامیـن D ،نسـبت بـه افـراد دارای کمبـود ویتامیـن دی، 25 درصــد بیشــتر تستوســترون دارنــد. شــما مـی توانـد بـه سـادگی بـا 15 دقیقـه قـرار گرفتـن در معــرض آفتــاب و یــا مصــرف قــرص هــای آن، ...
...

افزایش قدرت مغز از طریق ورزش یوگا

فواید ورزش یوگا برای مغز فوایــد یــوگا فراتــر از جلوگیــری از آســیب و کاهــش اســترس پیـش رفتـه اسـت. طبـق تحقیقـات جدیـد یـک جلسـه 20 دقیقـه ای یــوگا باعــث عملکــرد بهتــر مغــز مــی شــود. تمریــن یــوگا چیـزی بیشـتر از مقابلـه بـا اسـترس کار و حـرکات کششـی بیـن تمرینــات قدرتــی اســت. تحقیــق جدیــدی از دانشــگاه ایلینــوز نشـان مـی دهـد کـه حـرکات کوتـاه مـدت یـوگا ممکـن اسـت باعــث عملکــرد بهتــر مغــز شــما شــود. در پژوهشــی منتشــر شــده در مجلــه ســامت و فعالیــت بدنــی از 30 دانشــجو خواســته شــد دو تمریــن شــناختی کــه شــامل ...
...

بهتریــن نــکات بــرای داشــتن عضــات ســیکس پــک از زبــان رونالدو

عضلـات سـیکس پـک در ایـن سـال هـای اخیـر بیشــترین کلماتــی هســتند کــه از زبــان جوانــان و حتـی بزرگسـاالن شـنیده مـی شـوند. داشـتن بدنـی سـیکس پـک رویـای بسـیاری از جوانـان اسـت. حتـی دیـده ام بسـیاری از افـراد دیوانـه وار بــه دنبــال آن هســتند و در فراینــد کســب عضالتــی ســیکس پــک رژیــم هــای ســخت مــی گیرنــد کــه دچــار مشــکالت فراوانــی از جملــه زخـم معـده و ورم معـده مـی شـوند. بـه همیـن دلیـل مـی خواهـم چنـد نکتـه و پیشـنهاد در این مــورد بــه شــما ارائــه دهــم کــه امیــدوارم در پروسـه ی سـیکس پـک ...
...

فسـت فـود هـا چـه بلایی ســر بــدن مــی آورنــد

یــک فوقتخصــص تغذیــه و رژیمهــای درمانـی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه فسـت فودهـا نارسـاییهای نهفتـه کبـدی و کلیـوی را در بـدن فــرد ایجــاد میکننــد، گفــت: مصــرف روزانــه یـک وعـده فسـت فـود و حتـی دو روز یـک بـار ایــن مــواد غذایــی، فــرد را دچــار اختــاالت کبــدی میکنــد.   این متخصص فسـت فودهـا را فاقـد ارزش غذایــی دانســت و افــزود: درســت اســت کــه در ایــن موادغذایــی از گوشــت، مــرغ، ماهــی و ســیب زمینــی اســتفاده میشــود، امـا کیفیـت ایـن عناصرغذایـی در فسـت فودهـا بســیار پاییــن اســت. وی افــزود: از آنجاکــه فســت فودهــا بــا ...
...

چگونـه از زمـان خـود بـه بهتریـن نحـو محافظـت کنیـم؟

زمــان بــا ارزش تریــن هدیــه ای اســت کــه بــه شــما داده شــده اســت. شــما مــی توانیــد هــر روز پــول بدســت آوریــد امــا نمــی توانیــد بــرای خــود زمــان بســازید. وقتــی زمــان خــود را بــه کســی مــی دهیــد در واقــع بخشــی از زندگــی خــود را بخشــیده ایــد کــه دیگــر هرگــز برنمــی گــردد. زمــان شــما زندگــی شماســت بــه همیـن دلیـل بزرگتریـن هدیـه ای کـه مـی توانیـد بـه دیگـران بدهیـد وقـت خـود اســت. بــرای محافظــت از وقــت خــود یــک سیســتم عالــی بــه شــما معرفــی مــی کنیــم : حــذف کــردن، اتوماتیــک کــردن، محــول کــردن یک ...
...

۱۰ قانون برای کاهش وزن همیشگی بدون خستگی

قبـل از اینکـه برنامـه ای بـرای کاهـش وزن داشـته باشـید بهتـر اسـت بدانیـد : شـما چـاق نیسـتید فقـط چربـی اضافـی داریـد. لاغر کـردن کار خجالـت آوری نیسـت مثـل تمریـن بـرای یـک مسـابقه اسـت. در کاهش وزن بیشـتر از هـر چیـزی رژیـم غذایـی اهمیـت دارد. رژیـم گرفتـن نیـز ماننـد هـر مهـارت دیگـری نیـاز بـه دسـت و پنجـه نـرم کـردن بـا آن و وقـت گذاشـتن دارد. اگـر بـا روش منطقـی و هوشـمندانه جلـو برویـد قطعـا بـه چیـزی کـه مـی خواهیـد مـی رسـید. بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف 10 اصـل اساسـی کـه توسـط ...
...

آسیب های شایع در باشگاه ورزشی

آسـیب در صنعـت فیتنـس بسـیار شـایع اسـت و بـه عنـوان یـک ورزشـکار مـا بایـد از آسـیب هایـی کـه ممکـن اسـت رخ دهـد و تکنیـک هـای درمـان و پیشـگیری از آنهـا آگاه باشـیم. آسـیب هـای ورزشـی تصادفـی یـا شانسـی نیسـتند بلکـه قابـل پیـش بینـی پیشـگیری و قابـل درک هسـتندسـه عامـل بـرای جلوگیـری از خطـر رخـداد آسیـب دیدگـی وجـود دارد : محیطـی، اجرایـی و آموزشـی. محیـط بـه منطقـه ای اشـاره دارد کـه تمرینـات در آنجـا انجـام مـی شـود. شـما بایـد در نظـر داشـته باشـید کـه محیـط ایمـن اسـت و تجهیـزات اسـتاندارد مـی ...
...
Loading...

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

ft
in
lbs
cm
kg