مـا همگـی از ایـن حقیقـت آگاهیـم کـه خرمـا منبـع غنـی از مـواد مغـذی مـی باشـد. امـا آیـا ایـن میـوه طبیعـی را بـه عنـوان غـذای کاهـش وزن در نظـر گرفتـه ایـد؟ مـی خواهیـد کـه گرسـنگی را از خودتـان دور کنیـد؟ ایـن غـذای خوشـمره را بجویـد قطعـا شـما را سـیر مـی کنـد و بـه مدیریـت کاهـش وزن شـما کمـک مـی کنـد. ایـن تکـه هـای مغـذی عـاوه بـر اکســیر ســامتی بــودن، قــادر بــه پاکیــزه کــردن بــدن شــما نیـز مـی باشـد و کمـک مـی کنـد آن وزن اضافـی کـم شـود. حتمـا تعجـب مـی کنیـد کـه چطـور میـوه ای بـا ایـن کالـری بـاال باعـث کاهـش وزن مـی شـود. خـوب حقیقـت ایـن اسـت کـه ایـن میـوه نـه کمکـی بـه برنامـه یـا رژیـم کاهـش وزن شـما مـی کنـد و نـه آن را از بیـن مـی بـرد، بلکـه خرمـا بـه شـما کمـک مـی کنـد یـک پـازل بـرای رژیـم خـود داشـته باشـید. بـرای اینکـه بدانیـد خرمـا چطـور باعـث کاهـش وزن مـی شـود ادامـه مطلـب را بخوانیـد. چطــور خرمــا مــی توانــد جوابگــوی کاهــش وزن شــما باشــد • دلیــل اینکــه چطــور خرمــا مــی توانــد بــه شــما در وزن مطلـوب کمـک کنـد تنهـا دو کلمـه اسـت و آن کلمـه  انـرژی زا بــودن اســت، بلــه ، خرمــا منبــع ویتامیــن هــا، مــواد معدنــی، فیبرهــای محلــول و نامحلــول و کالــری هــا مــی باشــد. ویژگــی غنــی از فیبــر بــودن ایــن میــوه بــه طــور خاصــی بــرای شــما ضــروری اســت چــون مــی توانــد شــکم گرسـنه شـما را خیلـی سـریع سـیر کنـد و انـرژی زیـادی نیـز بـه شـما بدهـد. ایـن روش ولـع و اشـتهای کاذب شـما را کـور مــی کنــد و بــه مدیریــت وزن شــما کمــک مــی کنــد. • ایــن میــوه بــرای حــرکات ســریع روده نیــز مفیــد مــی باشـد. بـه یـاد داشـته باشـید کـه وزن شـما تنهـا بـا کالـری تعییـن نمـی شـود بلکـه بـا کیفیـت کالـری کـه مـی خوریـد انــدازه گیــری مــی شــود. خرمــا کالــری الزم را بــر حســب کمیــت و کیفیــت بــه شــما مــی دهــد.

میــوه هایــی کــه کالــری بالایی دارنــد قطعــا ســریعتر معــده ی شــما را پــر مــی کننــد و بــه شــما احســاس ســیری کامــل مــی دهنــد. اگــر بــه دنبــال رژیــم کاهــش وزن هســتید پــس توصیــه مــی شــود برنامــه کاهــش وزن ســالم شــامل ۵۰۰ کالــری از کل مصــرف کالــری خــود را هــر روز کــه بــه طــور طبیعــی در روز مصــرف مــی کنیــد کــم کنیـد. یعنـی شـما حـدود نیـم کیلـو در هفتــه کــم مــی کنیــد. • ســامت ذهــن خــود آگاه شــما قطعــا خرمــا را بــه لیســت غذاهــای ســالم اضافـه خواهـد کـرد زیـرا خرمـا عـاری از کلسـترول و چربـی هـای ترانـس مـی باشــد. خرمــا بــدن شــما را بــا آهــن، پتاسـیم، منیزیـم، کلسـیم و ویتامیـن غنـی ســازی مــی کنــد.

خرمــا بــه کاهــش وزن کمــک مــی کنــد – روش هــای اســتفاده از خرمــا در برنامــه غذایــی • یــک روش خــوب بــرای خرمــا خــوردن، در آوردن هســته ی آن و قــرار دادن گــردو یــا بــادام در خرمــا اســت زیـرا طعـم دلپذیـری بـه آن مـی دهـد. • اضافــه کــردن خرمــای لــه شــده بــه سـاالد میـوه یـا دسـر یـک میـان وعـده ی عالـی بـرای شـما خواهـد بـود. • مــی توانیــد خرمــا را در ســبزیجات، ظــرف برنــج یــا آرد مخلــوط کنیــد و یــک غــذای مقــوی درســت کنیــد. یــک روش رایــج بــرای خــوردن خرمــا مخلــوط کــردن آن در شــیر اســت.

ارزش غذایی یک دانه خرما

کالـری : ۲۳
چربـی : ۱ گـرم
چربـی اشبـاع شـده : نـدارد
کلستـرول : نـدارد
کربوهـیدرات : ۶۱ گـرم
پروتئـین : ۲ گـرم
فیبـر رژیمـی : ۶ گـرم
سـدیم : ۲ میلـی گـرم
نیاسیـن : ۱ میلـی گـرم
پانتـوتونیک اسیـد : ۱ میلـی گرم
ویتامیـن ب ۶ : ۱ میلـی گـرم
کلسیـم : ۳۲ میـلی گـرم
مـس : ۱ میلـی گـرم
آهـن : ۱ میلـی گـرم
منیزیـم : ۳۶ میلـی گـرم
پتاسـیم : ۵۴۱ میلـی گـرم
ویتامیـن کـا : ۲٫۲میلـی گـرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =