مکمل گینگو بلابا

ایــن آنتــی اکســیدان قــوی کمــک مـی کنـد تـا از آسـیب هـای مغـز جلوگیــری شــود. بــوودن مــی گویــد از ایــن مــاده ۲۴۰ تــا ۳۶۰ میلــی گــرم در روز مصــرف کنیــد.

GINK_EN_50

مکمل B12

بــا کاهــش ســن مصــرف و جــذب در رژیــم غذایی،افــراد بــه ســختی همــه ی ویتامیــن هــای B از جملــه B12 ،B6 و فــوالت را دریافــت مــی کننــد، کــه بــرای متابولیســم کربوهیــدرات، پروتئیــن و چربــی بســیار مهــم اســت. بــا ایــن وجــود در بیــن گــروه B12، B ممکــن اســت بیشــترین اهمیــت را داشــته باشــد. آندینــگ مــی گویــد: »گرچــه اکثــر بزرگســاالن کــه بیــش از ۵۰ ســال ســن دارنــد B12 را از منبــع اصلــی پروتئیــن حیوانـی جـذب مـی کننـد، و بـدن  آن هــا تــاش مــی کنــد کــه ایــن ویتامیــن را از غذاهــا بدســت آورد. » بعضــی مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه تــا ۳۰ درصــد از بزرگسـاالن بـاالی ۵۰ سـال، سـطح B12 باالیــی دارنــد. از پزشــک خــود بخواهیــد کــه ســطح B12 خــون شــما را چــک کنــد. اگــر کـم باشـد، ممکـن اسـت نیـاز بـه مکمــل داشــته باشــید.

webber-naturals-vitamin-b12

مکمل آلفا لیپوئیک اسید

همانطــور کــه ســن شــما افزایــش مــی یابــد، توانایــی بــدن شــما بــرای اســتفاده از گلوکــز کمتــر مــی شــود. امــا اســید لیپوئیــک آلفــا مــی توانــد بــه تنظیــم قنــد خـون کمـک کنـد، بـه ویـژه اگـر شــما مبتــا بــه دیابــت هســتید. همچنیــن در ســامت مغــز کمــک مــی کنــد، بــا بازیافــت ویتامیــن C و E بــه عنــوان یــک آنتــی اکســیدان فــوق العــاده عمــل مــی کنــد و مــی توانــد بــرای کبــد مفیــد باشــد. بونــد توصیــه مـی کنـد کـه روزانـه حـدود ۱۰۰ میلــی گــرم در روز مصــرف شــود.

0006659_-iron-with-vitamin-c_415.jpeg

مکمل ساو پالمیتو

اگــر در طــول شــب ۱۰۰ مرتبــه بیـدار مـی شـوید و بـه دستشـویی مــی رویــد، اصــا نگــران نباشــید بـوودن در ایـن بـاره مـی گویـد: »غــده پروســتات هــر چــه ســن شـما بیشـتر مـی شـود، رشـد مـی کنــد و باعــث مــی شــود کــه بــه مثانــه ی شــما فشــار بیشــتری وارد کنــد. بــرای مقابلــه بــا آن، ۱۶۰ میلیگــرم پالمیتــو را دو بــار در روز مصــرف کنیــد.

ENERGE-X-300x300

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 6 =