نکات پزشکی

۵ راه درمــان قطعــی درد عضلات

وقتــی در کالس هــای TRX یــا کــراس فیــت شــرکت مــی کنیــد عضلاتتان بــه کلــی گرفتــه مــی شــوند بــزور مــی توانیــد دســتتان را بلنــد کنیــد تــا تــی شــرت خــود را بپوشــید و عضلات پشــت ران و ســاق پایتــان انــگار ســنگ شــده انـد و قابـل حرکـت نیسـتند. خوشـبختانه چنــد راه حــل ســاده و ارزان وجــود دارد کــه مــی توانیــد آنهــا را در خانــه امتحــان کنیــد و درد عضلات خــود را کاهــش دهیــد. 1 .شربت آلبالو طبــق تحقیقــات مجلــه علمــی پزشــکی و ورزش اســکاندیناوی، شــربت آلبالــو بــه عنــوان نوشــیدنی ریــکاوری بعــد از تمریــن، ...
...

۵ راز بـرای خواب بدنسـازان

طبــق تحقیقــات هــاروارد، خــواب نقــش حیاتــی در عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن، متابولیســم، حافظــه، یادگیــری و دیگــر عملکردهــای حیاتــی بــازی مــی کنــد. بــرای بدنســازان، خــواب کافــی بــرای ترمیــم بافــت هــا و رشــد عضلــه ضــروری مــی باشــد. اگــر خــواب راحتــی مــی خواهیــد کــه عضــات شــما بتواننـد بدرسـتی ریـکاوری شـوند و رشـد بهینـه ای داشـته باشــند، ایــن 5 نکتــه را دنبــال کنیــد: 1 ) در تاریکی بخوابید کل لامپ  و روشـنایی هـای اتـاق را خامـوش کنیـد تـا هورمـون خـواب، مالتونیـن بـه راحتـی تولیـد شـود. حتی کوچکتریـن نـور مـی توانـد بدن شـما را بیـدار ...
...

بهترین مواد غذایی برای سلامت مغز

سبزیجات برگ سبز : روزانه 1 فنجان سایر سبزیجات: 1/2 فنجان روزانه آجیل : 1/8 فنجان روزانه به عنوان میان وعده انواع توت: حداقل دو وعده 1/2 فنجان یکبار در هفته حبوبات و حداقل یک وعده 1/2 فنجان انواع توت 3 الی 4 بار در هفته غالت کامل : 3 وعده در روز یک وعده شامل یک تکه نان یا 3/4 فنجان پاستای پخته ماهی: حداقل یک وعده 180 گرمی در هفته ماکیان: حداقل دو وعده بدون پوست 180 گرمی در هفته سرخ نشده روغن زیتون: به عنوان روغن اصلی ...
...

عوارض ناخوشــایند نوشــیدنی هــای گازدار

از طریـق تبلیغـات و رسـانه هـا نوشــیدنی هــای گازدار موفــق بــه ایجــاد توهــم ســالم بــودن بــرای افــراد شــده انــد. امــا خوشــبختانه توســط محققــان و متخصصـان تغذیـه سـریعا ثابـت شــده کــه ایــن امــر توهمــی بیــش نیســت. امــروزه مــردم در مــورد خطــرات ایــن نوشــیدنی هــا بیشــتر آگاه شــده انــد ولــی در ایــن مقالــه کوتــاه بــا ســه دلیــل مــی خواهیــم عــوارض و منــع مصــرف نوشــیدنی هــای گاز دار را اعــام کنیــم تــا مــردم در مصــرف آنهــا بیشــتر دقــت کننــد: افزایـش وزن اضافـی سـاکرالوز شـیرین کننـده مصنوعـی معـروف کـه در نوشـابه هـا اسـتفاده مـی ...
...

نکات ساده برای موفقیت در تناسب اندام

ورزش روزانه روزانه حداقل یک ساعت ورزش کنید.  اما باید در زندگی روزمره شما نوعی فعالیت بدنی متوسط ​​داشته باشید ، روزی یک ساعت پیاده روی در یک سرعت سریع انجام دهید. . فقط یک هشدار، ماهیچه های شما پس از تمرین شدید با شدت درد می کنند. ممکن است تحریک کننده باشد، اما بدان معنی است که بدن شما برای بهتر شدن تغییر می کند. اطمینان حاصل کنید که بعد از هر تمرین، مقدار هیدراتاسیون، کشش و خوردن غذا را با مقدار قابل توجهی از پروتئین مصرف کنید. پروتئین به حفظ ماهیچه های خود ...
...

نکات کلیدی مهم در تغذیه ورزشی

رعایت تغذیه ی مناسب برای همه ی افراد جامعه مهم و در سلامتی نقش آفرین است اما برای ورزشکاران دارای اهمیت بسیار بالاتری است. ورزشکارانی که رژیم غذایی خود را محدود می کنند یا اقدام به کاهش وزن می کنند، بدون آگاهی یک یا چند گروه از مواد غذایی را از رژیم غذایی خود حذف می کنند که این گروه های غذایی حامل ریز مغذی ها مانند ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن هستند. در چنین حالتی این ورزشکاران در معرض خطر کمبود ریز مغذی ها قرار می گیرند ...
...
اسـتامینوفـن

نکته های پزشکی ( اسـتامینوفـن)

اسـتامینوفـن !!! این جمله در طول روز چند بار به گوشتون می خوره!!؟؟ اســتامینوفن هیــچ تأثیــری روی درد کمــر، زانــو و لگــن نــدارد،  13 تحقیق متفــاوت انجــام شــده و نشــان مــی دهنــد کــه ایــن دارو از نظــر بالینــی بــرای کاهــش درد در افــرادی بــا کمــر درد و آرتــروز زانــو چنــدان فایــده ایــی ندارد. در ایــالات متحــده آمریــکا اســتامینوفن اولیــن داروی ســمی شــناخته شــده اســت. بیمارانــی کــه اســتامینوفن مصــرف مــی کننــد 4 برابــر بیشــتر دچــار اختــلالات کبــدی مــی شــوند. ایــن تحقیــق نشــان داد کــه تأثیــر دارو بــر روی درد بســیار ناچیــز ...
...
خواص پروتین وی

خواص پروتئین وی

اگــر موقــع تمریــن زانــو درد داریــد بهتــر  اســت مصــرف پروتئیــن وی خــود را دو برابــر کنیــد. تحقیقــی منتشــر شــده در مجلــه علــم و ورزش اســکاندیناوی نشــان داد کــه مصــرف پروتئیــن وی مــی توانــد ســایز تانــدون هــا را افزایــش دهــد و از لحــاظ نظــری موجــب محافظــت زانــو از آســیب مــی شــود. در ایــن آزمایــش محققــان دو گــروه از ورزشــکاران مــرد را کــه ســه بــار در هفتــه بــه مــدت 3 مــاه تمرینــات پــا انجــام مــی دادنــد را مــورد بررســی قــرار دادنــد. گــرم پروتیئــن وی هیدرولیــز گروهــی 20 را در حیــن تمریــن خوردنــد ...
...
شیر طلایی

معجون شیر طلایی

یک معجون فوق العاده برای جلوگیری از سرمـاخوردگی یک معجون فوق العاده برای جلوگیری از سرمـاخوردگی شـیر طـلایی شــیر طلایــی (بــه خاطــر رنگــش، خــواص ســلامتی آن و بــر گرفتــه از زردچوبــه) یــک مــاده مغــذی عالــی بــرای بــالا بــردن سیســتم ایمنــی بــدن در ایــن فصــل ســرد اســت. یــک لیــوان شــیر، یــک عــدد چــوب دارچیــن، یــک دوم قاشــق چایخــوری زردچوبــه، یــک دوم زنجبیــل خــورد شــده و یــک مقــدار ناچیــز فلفــل ســیاه را بــه مــدت ده دقیقــه بجوشــانید. آن را در یــک لیــوان از صافــی عبــور دهیــد و بــا عســل میــل کنیــد ...
...
افزایش ترشح هورمون

افزایش ترشح هورمون

بدنساز | تمرین هایی برای افزایش ترشح هورمون رشد و تستوسترون برای افزایش تشرح هورمون‌های رشد و تستوسترون در بدن راه‌های مختلفی وجود دارد که اکثر استفاده از ماده‌های شیمیایی و مضر است که دارای عوارض جانبی هستند و مصرف آن‌ها علاوه بر فایده دارای ضررهای بعضا غیر قابل جبران است. در این مقاله برای کسانی که به دنبال افزایش هورمون رشد و تستوسترون هستند سه نوع حرکت تمرینی را معرفی کرده‌ایم که با انجام آن‌ها می‌توانید به صورت طبیعی و آسان ترشح این هورمون‌ها را در بدن‌تان افزایش دهید و رشد و حجم‌گیری ...
...
Loading...

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

ft
in
lbs
cm
kg