هـر سـال مجبوریـد بـه برنامـه ی خـود برگردیـد و ببینیـد چـه تغییـری کـرده ایـد. بدنسـازی مثــل یــک ماشــین اســت کلــی روش وجــود دارد کــه تمــام فــوت و فــن آنهــا را بایــد بلــد باشـید. رودن مــی گویــد: امــروزه همــه ی توجــه هــا روی هیــکل بــزرگ داشــتن اســت همــه مــی خواهنـد بـزرگ باشـند. بدنسـازی یـک هنـر اسـت و بـا تبدیـل شـدن بـه یـک غـول عضلـه مــی تــوان هنــر و زیبایــی آن را از دســت داد. پیـام اصلـی ایـن متـن ایـن اسـت کـه در حالـی کـه رودن قبـول دارد عضلـه سـازی ضـروری اسـت، امـا مـی گویـد آرمـان هـای تعریفـی و تناسـبی آن را نیـز نبایـد کنـار گذاشـت. رودن بــرای فشــار ثابتــی کــه کابــل هــا از طریــق طیــف کاملــی از حــرکات بــه فــرد مــی دهنــد طرفــدار کابــل اســت.

بازو سیم کش

۴-۵ ست *  ۸-۱۵ تکرار

مـن تمریـن بـازو سـیم کـش را زیـاد انجـام مـی دهـم. اگــر بخواهــم تمرکــز بیشــتری روی عضلــه یــک بــازو قـرار دهـم آن را یـک دسـتی انجـام مـی دهـم. وقتـی از دو دســت اســتفاده مــی کنیــد مــی توانیــد وزنــه ی بیشـتری برداریـد. کابـل هـا بـه شـما کمـک مـی کننـد عضلـه را مجـزا کنیـد و در هـر تکـرار بیشـتر روی دوسـر بـازو، کشـش و انقبـاض تمرکـز کنیـد.

پشت بازو سیم کش

۴-۵ ست * ۸-۱۵ تکرار

طــرز ایســتادن بســیار مهــم اســت. موقعیــت درســت قـرار گرفتـن بـدن اهمیـت زیـادی دارد. بایـد پاهایتـان بــا شــانه هــای شــما هــم تــراز باشــد، بازوهــا ســفت و شــانه هــا محکــم باشــند. در پایــان حرکــت انقبــاض قــوی داشــته باشــد و آن را یــک یــا دو ثانیــه نگــه داریـد. روی سـه سـر بـازو پشـت بـازو تمرکـز کنیـد نــه چیــز دیگــر.

جلو بازو نشسته خم

۴-۵ ست * ۸-۱۵ تکرار

ایــن یــک تمریــن فینیشــینگ (انجــام حــرکات ســریع و بــدون اســتراحت)  بــرای مــن اســت. وزنــه ی ســنگین در اینجــا اولویــت نــدارد. ایــن تمریــن فقــط روی کار برعضلــه تمرکــز دارد. منقبــض کــردن عضلــه تــا حــد ممکــن !

بازو سیم کش میز لاری

۴-۵ ست * ۸-۱۵ تکرار

وقتــی آرنــج هــای مــن درد مــی کنــد یــا وقتــی نزدیـک بـه مسـابقات هسـتم ایـن تمریـن را انجـام مـی دهـم. زمانیکـه درد دارم کابـل فشـار را ثابـت نگـه مـی دارد و باعـث مـی شـود فشـار کمتـری بـه آرنـج هایـم وارد شــود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 13 =