۱ – می توانید یک روز را در رژیم خود تقلب کنید.

بـه یـاد داشـته باشـید کـه شـما فقـط نمـی خواهیـد وزن خـود را افزایـش دهیـد بلکـه مـی خواهیـد آن را بـه درسـتی بدسـت آوریـد. بنابرایـن، اگر چـه خـوردن غذاهـای فسـت فـود چنـد بـار در هفتـه ممکـن اسـت وزن شــما را چندیــن کیلوگــرم افزایــش دهــد امــا فرامــوش نکنیــد کــه تمــام ایــن اضافــه شــدن وزن چربــی اســت. بنابرایــن، ماننــد همــه ی رژیــم هـای تناسـب انـدام، در ایـن رژیـم غذایـی نیـز یـک روزتقلب وجـود دارد کـه هـر چنـد وقـت یکبـار اتفـاق مـی افتـد. بنابرایـن بـه ایـن دلیل کــه شــما دنبــال اضافــه کــردن وزن خــود هســتید نمــی توانیــد کــه هــر چیــزی را کــه مــی خواهیــد بخوریــد و بــرای شــما بــه درســتی عمــل کنـد. کلیـن در ایـن بـاره مـی گویـد: ایـن نـوع رژیـم در واقـع ماننـد یــک برنامــه کاهــش وزن اســت، امــا دقیــق عکــس آن . تمرکــز همیشــه بایــد روی انجــام کارهــا بــه شــیوه هــای ســالم وجــود داشــته باشــد.

 

۲ – هر چند هفته یا بیشترخود را ارزیابی کنید.

اســتفان و کلیــن هــر دو بیــان مــی کننــد کــه هنگامــی کــه شــما یــک اســتراتژی صحیــح بــرای افزایــش وزن خــود داشــته باشــید، مهــم اســت کـه برنامـه خـود را هـر سـه هفتـه تـا یـک مـاه دوبـاره ارزیابـی کنیـد. اگــر فواصــل زمانــی ارزیابــی شــما کــم باشــد احتمــاال تغییــر زیــادی در بدنتـان حـس نمـی کنیـد، بنابرایـن ایـن ارزیابـی هـا را از دسـت ندهیـد؛ فرامــوش نکنیــد کــه نمــی توانیــد وزن تدریجــی خــود را بــه صــورت روزانــه افزایــش دهیــد. هنگامــی کــه بــه وزن ایــده آل خــود نزدیــک شـدید، مـی توانیـد راه هایـی بـرای حفـظ وزن در بهتریـن حالـت ممکـن ایجــاد کنیــد.

۳ – با غذاهای مقوی ادامه دهید.

انتخــاب هــای مختلــف مــی تواننــد وجــود داشــته باشــند، امــا همیشــه بـه دنبـال غذاهـای غنـی از مـواد مغـذی و همچنیـن کالـری هـا برویـد. کالیــن پیشــنهاد مــی کنــد کــه گوشــت و بلغــور جــو دوســر بــه عنــوان یــک کربوهیــدرات کــه دارای چگالــی خوبــی نیزهســت همــراه بــا برنــج قهـوه ای و کـره بـادام زمینـی مـی توانـد بـرای بـدن شـما مفیـد باشـد و بـه شـما کمـک مـی کنـد تـا وزن خـود را افزایـش دهیـد. پروتئیـن هـا و چربـی هـای موجـود در آجیـل و ماهـی، مـرغ و تخـم مـرغ عـاوه بـر ایـن کـه وزن را افزایـش مـی دهنـد دارای مـواد مغـذی نیـز مـی باشـند.پ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − یازده =