چنــد پیشــنهاد خــوب بــرای وزنــه بــرداری حرفــه ای کــه باعــث مــی شــود شــما در کار بــا دســتگاه هایــی نظیــر اســکوآت، ددلیفــت و … بــه بهتریــن نحــو کار کنیــد. تنهــا عمــل وزنــه بــرداری کافــی نیســت. بــدون کنتــرل کافــی بــر روی کل بــدن خــود و تمرکــز درحرکــت هــای زمــان وزنــه بــرداری، نمــی تــوان از حداکثــر انــرژی پتانســیل خــود بــه بهتریــن شــکل اســتفاده کــرد. جــو اســتن کوســکی در ایــن بــاره مــی گویــد: بــه منظــور اســتفاده از حداکثــر انرژیتــان بــه یــک تکیــه گاه قــوی نیــاز داریــد و هــر چــه ایــن تکیــه گاه محکــم تــر باشــد، نیــروی بیشــتری را مــی توانیــد تولیــد کنیــد.

۱ -از پاییـن به بالا شـروع کنیـد.

یـک راهـی را پیـدا کنیـد تـا بتوانیـد بدنتـان را ثابـت و محکـم نگـه داریـد. اگر از نیمکـت اسـتفاده مـی کنیـد بـه آن محکـم بچسـبید و از پاهایتـان کمـک بگیرید. ایــن حالــت بیشــتر بــرای اســکوآت و ددلیفــت اتفــاق مــی افتــد. وزنــه ای را انتخـاب کنیـد کـه بتوانیـد تعـادل بیشـتری را برقـرار کنیـد.

 

۲ -از دستگیـره ها استفـاده کنیـد.

جــو اســتن کوســکی مــی گویــد: میلــه هــا را بــه ســمت بیــرون فشــار دهیــد. بایــد بــه گونــه ای ایــن کار را انجــام دهیــد کــه گویــی یــک وســیله ی ســنگین را جــا بــه جــا مــی کنیــد. هیــچ فرقــی نمــی کنــد چــه دمبــل باشــد و چــه کتـل بـل، فقـط ایـن کار را محکـم انجـام دهیـد و بهتـر اسـت بـا دسـتگیره هـا انجــام شــود. مــی توانیــد از گــچ و یــا اســپری هــای مخصــوص اســتفاده کنیــد تــا کنتــرل کامــل بــر روی ایــن کار را داشــته باشــید امــا از دســتکش و یــا بنــد اسـتفاده نکنیـد تـا احسـاس راحتـی بکنیـد. او همچنیـن بیـان مـی کنـد کـه در زمــان وزنــه بــرداری نفــس خــود را در ســینه حبــس کنیــد.

 

۳ -بـر روی کارتـان تمرکـز کافـی داشتـه باشیـد.

یـک برنامـه ی وزنـه بـرداری تهیـه کنیـد. • برنامـه ی منظـم هفتگـی داشتـه باشیـد. • یک سـری از حرکـات مخصـوص وزنـه بـرداری را انتخـاب کنیـد. • می توانـید در هـر بـار وزنـه برداری یـک سـری تغییـرات را ایجـاد کنیـد. • مسیـری بـرای پیشـرفت تدریجـی خـود طـراحی کنیـد. • یـک هـدف تاییـن کنیـد و بـه آن برسیـد. هـدف اصلـی در وزنـه بـرداری داشـتن یـک مسـیر و هدف مشـخص اسـت. اسـتن کوســکی مــی گویــد: تــاش هــای نامنظــم، نتایــج نامنظمــی را نیــز بــه دنبــال خواهـد داشـت. مسـیری را انتخـاب کنیـد کـه بـرای شـما نتیجـه بخـش باشـد.

 

۴ -بدانیـد کـه ایـن نیـز یـک علـم محسـوب می شـود.

تمرینــات خــود را ماننــد یــک علــم بررســی کنیــد. تنهــا از بعد احساسی به آن هــا نــگاه نکنیــد. برنامــه هــای ثابــت و در کنــار آن برنامــه هــای متغیــری را ایجـاد کنیـد کـه بتوانـد بـدن شـما را آن چنـان کـه دوسـت داریـد بسـازد. تمـام متغیرهایـی کـه در نظـر مـی گیریـد بـر اسـاس نـوع هدفـی اسـت کـه در ذهـن خـود مـی پرورانیـد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × دو =