بحــث هــای زیــادی در مــورد مصــرف آجیــل بــه عنــوان میــان وعــده وجــود دارد و اینکـه آنهـا چـاق کننـده هسـتند. در واقــع ایــن قضیــه برعکــس اســت. تحقیقــی در مجلــه تغذیــه نشــان داده کســانی کــه بــه طــور مرتــب آجیــل مـی خورنـد کمتـر احتمـال دارد اضافـه وزن و چربــی داشــته باشــند. باورهــای غلطــی در مــورد آجیــل وجــود دارد امـا ما بـه طـور ویـژه ایـن سـردرگمی در مـورد محتـوای چربـی را مورد اشـاره قـرار مـی دهیـم. بـه نظـر مـی رسـد ایـن قضیـه نیـز بـا بسـیاری از مسـایلی کــه صنعــت فیتنــس را بــه ســتوه در آورده مشــابه اســت –حتــی وقتــی افراد بــه طــور مرتــب از چگونگــی وزن کــم کــردن و ســالم مانــدن آگاه شــوند بــاز بعضــی از مســایل را درک نمــی کننــد. آجیــل هــا پــر از انــرژی هســتند کــه بیــن ۴۵ و ۷۵ درصــد از کالــری آنهــا از چربــی مــی آیــد. وقتــی مــردم آجیــل بــه رژیــم خــود اضافــه مــی کننــد امــا کالــری کلــی خــود را کــم نکننــد بــه طــور کلــی وزن اضافــه نمــی کننــد. نــه تنهــا ایــن مجلــه بلکــه تحقیقــت دیگــر نیــز نشــان مــی دهنــد کــه یــک رابطــه معکــوس بیــن مصــرف آجیــل و درصــد چربــی بــدن وجــود دارد. در تحقیقــات چنــد ســاله افــرادی کــه آجیــل بیشــتری خوردنــد شــانس اضافــه وزن و دیابــت پیشــرفته نــوع ۲ کمتــری داشــتند. بــرای نمونــه تحقیقــی نشــان داده شــرکت کنندگانــی کـه یـک رژیـم چربـی متوسـط گرفتنـد کــه شــامل مصــرف ۵ بــار آجیــل در هفتــه اســت نســبت بــه کســانی کــه

ژیـم کـم چربـی امـا بـدون مصـرف آجیــل داشــتند وزن بیشــتری کــم کردنــد. یــک رونــد مشــترک دیگــر کــه در مــورد آجیــل دیــده مــی شــود ایــن اســت کــه وقتــی آجیــل بـا همـان مصـرف کالـری نرمـال بـه رژیــم اضافــه مــی شــود، اضافــه وزن از قبــل پیــش بینــی شــده کــه بــر اســاس مقــدار کالــری خــورده شــده بـه طـور قابـل توجهـی کمتـر اسـت. بررســی دیگــری نشــان داده گروهــی کــه رژیــم خــود را بــا ۵۰۰ کالــری اضافــی از آجیــل هــا در روز تامیــن مـی کننـد تنهـا یـک کیلـو گـرم بـه جــای ۶٫۳ کیلوگــرم مــورد انتظــار طــی ۸ هفتــه اضافــه مــی کننــد. محققــان نشــان مــی دهنــد خــوردن آجیـل مـی توانـد شـما را الغـر نگـه دارد زیــرا محتــوای پروتئیــن بــاال و چربـی هـای اشـباع نشـده ی آن مـی توانــد مصــرف انــرژی و گرمازایــی ناشـی از رژیـم را بـاال ببـرد و کالـری ناشــی از مصــرف غذاهــای فــراوری شــده را بســوزاند. عــاوه بــر ایــن آجیــل هــا دارای فیبــر بــاال مــی باشــند، حساســیت انســولین را بــاال مــی برنــد و اشــتهای کاذب شــما را کــم مــی کننــد. همچنیــن شــواهد مهمتـر اینکـه آجیـل هـا مـی تواننـد کلســترول را پاییــن بیاورنــد، وضعیــت آنتـی اکسـیدان را بـاال ببرنـد، فشـار خــون را کــم کننــد و کار گلوکــز در دیابــت را بهبــود بخشــند.

پــس آجیــل هــا میــان وعــده ی عالــی مــی باشــند بخصــوص وقتــی هــدف الغــر شــدن یــا الغــر مانــدن باشــد، ولـی نبایـد در خـوردن آن در طـول روز زیــاده روی کنیــد.

 کدام آجیل ها بهتر می باشند؟

 بعضــی از بهتریــن چربــی هــا در آجیــل موجـود مـی باشـند. آنهـا منبـع خوبـی از پروتئیــن، فیبــر و چربــی ســالم مــی باشــند و کمــک مــی کننــد قنــد خــون و اشــتهای شــما کنتــرل شــود. ســازمان غـذا و دارو بیانیـه سـامتی منتشـر کـرد کــه خــوردن ۵٫۱ اونــس )حــدود یــک مشـت)  آجیل در روز ممکـن اسـت خطر ابتـا بـه بیمـاری قلبـی را کاهـش مـی دهــد. ایــن بــه خاطــر چربــی هــای موجـود در آجیـل مـی باشـند کـه تـک اشــباعی یــا چنــد اشــباعی هســتند کــه باعــث کاهــش LDL یعنــی کلســترول بــد مــی شــوند. بعضـی از آجیـل هـا از بقیـه بهتـر مـی باشـند. چنـد توصیـه در اینجـا بـه شـما مــی کنیــم : گردوهــا دارای اســیدهای چــرب گیاهــی امــگا ۳ فراوانــی مــی باشـند. بـادام زمینـی شـاخص گلیسـمی کمتــری دارد یعنــی بــه کنــدی هضــم مــی شــود و ســطح قنــد خــون را متعــادل نگــه مــی دارد.بادامهــا سرشــار از آنتــی کســیدان قــوی بــه نــام ویتامیــن E هســتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =